Alternative flash content

Requirements

SVETKOVINA TIJELOVA

SVETKOVINA TIJELOVA U CORPUS DOMINI SVEČANO PROSLAVLJEN
Središnja proslava održana u Svetoj misi u 18.30 koju je predvodio mons. Juraj Jezerinac,vojni ordinarij. Sudjelovao je veliki broj vjernika od kojih veliki dio bio pred kapelom. Dopodne u kapeli su bile dvije mise u 7 sati ujutro i u 9 sati. Svetu misu u 9 sati predovdio je mons. Zvonimir Sekelj, zamjenik vikara za grad Zagreb i predsjednik povjerenstva za ekumenizam i dijalog. U propovijedi je posebno naglasio važnost euharistije koja Crkvu okuplja u zajednicu i daje joj duhovnu snagu za život u jedinstvu i ljubavi.
Na večernjoj Svetoj misi u koncelebraciji bio je mjesni župnik Marijan Kušenić i rektor don Pavao Crnjac koji je u ime sestara i euharistijske zajednice pozdravio mons. Jezerinca.
Biskup je zatim blagoslovio nove vitraje koji su postavljeni na spomen 70 godišnjice posvete kapele. Vitraje je izradio akademski slikar Branimir Dorotić u suradnji s radionicom „Mozaik“ Borisa Milića. Dva vitraja su na cijelom prozoru a predstavljaju sv. Josipa i sv. Margaretu Alacoqu u trenutku viđenja Srca Isusova, na jednom prozoru je lik bl. Alojzija Stepinca u molitvenom stavu adoracije i likovi utemeljitelja sv. Franje Saleškog i sv. Ivane de Chantal. Vitraje su financirali brojni dobrotvori kojima je odana zahvala.
U propovijedi je mons. Jezerinac istakao važnost obilježavanja 600 godišnjice euharistijskog čude u Ludbregu. Na Posljednjoj večeri Isus je istakao važnost krvi da je ona znak novoga saveza i izražaj njegove bezuvjetne ljubavi. Od tada je euharistija u središtu Crkve, iako je ona tajna vjere kako ju je opisao sv.Toma u himni „Klanjam ti se smjerno“, ona ostaje istinska gozba, koja stvara zajedništvo među ljudima i s Kristom. I svakako, euharistija je jamstvo našeg uskrsnuća. Biskup je posebno istaknuo važnost priprema na svetu pričest i da je dostojno primamo, a ne olako i lakomisleno kako to  čine neki naši suvremenici. Ovu vrlo sažetu i uvjerljivu propovijed mons. Jezerinac je završio poticajem: „Neka današnje slavlje još više učvrsti sve vas u ljubavi prema Isusu Kristu, prisutnom u euharistiji, i međusobnoj, kao i sa svima svetima. Marija Majka Isusova i naša bila nam svima u pomoći!“
Poslije Svete mise slijedila je Tijelovska procesija. U njoj su sudjelovali svi koji su bili prisutni od početka Svete mise sa planom i pjesmama koje su bile otisnute na posebnom listiću. Tijelovska procesija se razvila na prolazu Mošćeničkom ulicom i zatim po samostanskom vrtu koji je inače pod klauzurom gdje smiju hodati samo sestre i nebeske ptice. Na vrtu su bila uređena četiri oltara: tri stalna: oltar sv. Križa, bl. Ivana Pavla II, i Gospe Lurdske i jedan provizorni Presvetog Srca Isusova. U procesiji je naviještana Riječ Božja s molitvama, a posebnu dionicu su imali pjevači s lijepim napjevima. U toku sv. Mise pjevao je pojačni zbor Corpus s članovima iz mješovitog zbora sv. Josipa kojim je dirigirao maestro Josip Škvorc.  Svečanost Tijelova je završila domjenkom za sve sudionike na prostoru obnovljenog dvorišta ispred kapele Corpus Domini. (P.C.)

 

NOVI VITRAJI U KAPELI CORPUS DOMINI U SPOMEN 70 GODINA POSVEĆENJA
Novi vitraji su postavljeni posljednja tri mjeseca a na njih se čekalo desetljećima. Zahvaljujući poduzentosti  s. Alojzije Martinčević, poglavarice samostan, projekt je osmišljen i ostvaren u kraćem roku. Autor vitraja je akademski slikar Branimir Dorotić a izrađeni su u radionici „Mozaik“ Borisa Milića. Vitraji prikazuju realne likove u kolorističkom izražaju tako da odmah plijene gledatelja svojim religioznim izrazom i potiču ga na razmišljanje i molitvu.
Prozor na ulazu lijevo podijeljen je na dva dijela: donja polovica prozora nosi lik bl. Alojzija Stepinca koji kleči i adorira pred Presvetim, a ispod je potpis: Bl. Alojzije Stepinac, nadbiskup zagrebački, 1898 -1960. Taj vitraj su poklonili Pero i Mirjana Bevanda te udruga Marijin vijenac Kraljice obitelji i grupa vjernika: obitelj Obad, Špiljak, Perković i Repalust te Ema Špiljak.  U drugom dijelu prozora, koji se dobro vidi s pjevačkog kora, nalazi se vitraj s likovima utemeljitelja sestara Pohoda Marijina: sv. Franjo Saleški predaje Pravila reda sv. Ivani Franciska de Chantal, a ispod stoji potpis: Sv. Franjo Saleški i sv. Ivana Franciska de Chantal. Taj vitraj su poklonili samostana sestara Pohoda Marijina i Viktorija Bevanda.  Na drugom prozoru  od ulaza nalazi se vitraj s likom sv. Josipa koji je u realnoj veličini. Na lijevoj ruci drži dijete Isusa a u desnoj ljiljan, simbol čistoće, a iznad njega je bazilika sv. Petra u Rimu kojom se želi istaći da je zaštitnika Crkve. Ovaj vitraj poklonile su Nikolina Mešina i Katica Klarić.
Na trećem prozoru je vitraj s likom sv. Margarete Marije Alacoque i potpisom: „Ukazanje Srca Isusova sv. Margareti Mariji Alacoque“. Ovaj vitraj poklonila je Zorica Grbavac koja je već darovala euharistijski križ pred crkvom.  
Na četvrtom prozoru od ulaza nalazi se euharistijski motivi sa znakom alfa i omega: početak i svršetak i znakom pax. Sve su to simboli Isusa i euharistije. Obnovu vitraja darovao je Marijan Beljan. Obnovu vitraja na ulazu u crkvu darovale su obitelj Vesna i Mladen Štuli te Ivka Pogorelčnik. Svim dobrotvorima izrečena je javna zahvala a na vitrajima je uz ime autora Branimira Dorotića upisano i njihovo ime. (P.C.)

U CORPUS DOMINI: 60 SATI ADORACIJE ZA PAPU BENEDIKTA XVI
U Corpus Domini na Trešnjevci započinje adoracija pred Presvetim: 60 sati za papu Benedikta XVI. Klanjanje započinje 29. lipnja, ujutro na blagdan svetih apostola Petra i Pavla kad se obilježava 60 godina misništva pape Benedikta. Klanjanje će trajati cijeli dan i noć u srijedu, četvrtak i petak. Cilj je adoracije molitva za posvećenje prezbitera i za nova svećenička zvanja. Svakako da je u to uključena glavna nakana a to je molitva za život i zdravlje i zahvala Bogu za dijamantni jubilej papa Benedikta. Adoracija završava u petak navečer u 22 sata, na svetkovinu Srca Isusova kad je inače Dan posvećenja prezbitera. U 20 sati je svečana sveta misa. (P.C.)


PRVI SVJESKI KONGRES O ADORACIJI PRED PRESVETIM
U Rimu je od 20. do 23. lipnja 2011. održan Svjetski kongres o adoraciji pred Presvetim.  Kongres su organizirali Misionari Presvete euharistije, nova kongregacija koju je 2007.  utemeljio mons. Domink Rey, biskup Frejusa-Toulona u Francuskoj.
Na kongresu je izneseno 14 referata koje su održali šest kardinala i 12 biskupa i teologa. Kongres je pratio rad u grupama, rad u radionicama, sveta misa i adoracija. Vrhunac je bio 25. lipnja na Tijelovo u sudjelovanju s Papom na svečanoj Tijelovskoj procesiji od bazilike sv. Ivana u Lateranu do bazilike Marije Velike. Tema kongresa je bila misao blaženog Ivana Pavla II: „Za novu evangelizaciju svijet treba stručnjaka koji će znati slaviti euharistiju, adorirati i kontemplirati pred Presvetima“.
Mons. Dominik Rey je istaknuo: „Prvi uvjet nove evangelizacije je adoracija pred Presvetim. Moramo obnoviti sposobnosti u svima nama da adoriramo pred Kristom u Presvetoj euharistiji ako želimo dovesti muževe i žene XXI. stoljeća k vjeri Isusa Krista. To je zapravo ključna tema pontifikata pape Benedikta XVI. I zato smo postojani u toj inicijativi,“ kazao mons. Rey (P.C.)


BDIJENJE ZA DUHOVE U CORPUS DOMINI
Za svetkovinu Svetog Duha pripremamo se devetnicom i bdijenjem. Devetnica se moli svaki dan kod večernje i blagoslova. Bdijenje će se održati u subotu 11. lipnja s početkom u 20 sati. Najprije će se slaviti Sveta misa a poslije toga će slijediti adoracija koja će trajati do 22 sata. (P.C.)
PRIPREMA ZA BLAGDAN KAPELE CORPUS DOMINI
Za blagdan kapele Corpus Domini priprema se duhovnom obnovom i trodenvnicom. Duhovna obnova će se održati u petak 17. lipnja na večer u 19 sati. Započet će pokorničkim bogoslužjem i osobnom ispovijedi. A poslije toga slijedit će Sveta misa i adoracija cijelu noć sve do 6 sati ujutro.  
Trodnevnicu  pred sam blagdan predovidt će i propvijedati pavlin o. Euzebije Knežević. Pod misom će pjevati zborovi mladih. Trodnevnica i proslava blagdana vođena je temama vezanim za obilježavanje 600 godina euharistijskog čuda u Ludbregu. Teme su: Kristova Krv: dar oproštenja grijeha, Krv Kristova nas pita o vrijednosti života i smrti, Kristova Krv: novi znak saveza i izraz bezuvjetne ljubavi.
Na sam blagdan Svetu misu će predvoditi u 9 sati mons. Zvonimir Sekelj, a u 18.30 mons. Juraj Jezerinac, vojni ordinarij. Poslije Svete mise slijedi Tijelovska procesija okolo crkve s izlazom na Mošćeničku ulicu. (P.C.)


ZA 70. GODIŠNJICU POSVEĆENJA  POSTAVLJAJU SE NOVI VITRAJI
Ove godina navršava se 70 godina otkako je sagrađena i posvećena kapela Cropus Domini na Trešnjevci. Posvećena je 20. srpnja 1941. godine po rukama Josipa Lacha, duhovnika Društva Presvetog Oltarskog Sakramenta, koje je gradilo kapelu. Na Večernji poslije posvećenja bio je prisutan i nadbiskup Alojzije Stepinac.
Ova godišnjica obilježit će se na dan blagdana kapela kao i na dan posvećenja. Za tu zgodu postavljana su četiri nova vitraja na tri prozora i obnovljen je postojeći vitraj. Vitraji nose likove: bl. Alojzija Stepinca, sv. Franje Saleškog i sv. Franciske Ivane de Chantal, sv. Josipa i sv. Margarete Alacoque. Vitraje je izradio akademski slikar Branimir Dorotić. Za ovu godišnjicu priprema se i monografija o kapeli Corpus Domini.  (P.C.)    
U CORPUS DOMINI, Trešnjevka, Moošćenička 3, LJETNE KVATRE. U petak 17. lipnja u okviru ljetnih kvatri, koje su posvećene molitvi za posvetu ljudskog rada i uroda zemlje, održava se klanjanje, adoracija pred Presvetim cijelu noć. U 19 sati je pokorničko bogoslužje i prilika za svetu ispovijed. A u 20 sati je Sveta misa poslije koje slijedi adoracija.
 NA TIJELOVO, 23. lipnja, blagdan kapele CORPUS DOMINI, na Trešnjevci,  obilježava se 70 godina od posvećenja kapele. Svetu misu u 18.30 predvodit će mons. Juraj Jezerinac, vojni ordinarij. Tom prigodom će blagosloviti četiri nova vitraja. Poslije Svete mise slijedit će Tijelovska procesija oko kapele s izlazom na Mošćeničku ulicu. Trodnevnica je u svjetlu obilježavanja 600 godina euharistijskoj čuda u Ludbregu a predvodi je o. Euzebije Knežević, pavlin. Početak je svaki dan u 18.30 sati.
Za blagdan kapele Corpus Domini priprema se duhovnom obnovom i trodenvnicom. Duhovna obnova će se održati u petak 17. lipnja na večer u 19 sati. Započet će pokorničkim bogoslužjem i osobnom ispovijedi. A poslije toga slijedit će Sveta misa i adoracija cijelu noć sve do 6 sati ujutro.  
Trodnevnicu  pred sam blagdan predovidt će i propvijedati pavlin o. Euzebije Knežević. Pod misom će pjevati zborovi mladih. Trodnevnica i proslava blagdana vođena je temama vezanim za obilježavanje 600 godina euharistijskog čuda u Ludbregu. Teme su: Kristova Krv: dar oproštenja grijeha, Krv Kristova nas pita o vrijednosti života i smrti, Kristova Krv: novi znak saveza i izraz bezuvjetne ljubavi.
Na sam blagdan Svetu misu će predvoditi u 9 sati mons. Zvonimir Sekelj, a u 18.30 mons. Juraj Jezerinac, vojni ordinarij. Poslije Svete mise slijedi Tijelovska procesija okolo crkve s izlazom na Mošćeničku ulicu. (P.C.)

arhiva_novosti

Sveta misa
radnim danom u 6,30 sati
nedjeljom i blagdanom u 9 i 17 sati

Euharistijsko klanjanje
svaki dan od 7 do 17 sati

Molitva svete krunice i blagoslov
svaki dan u 16,30 sati

Plan adoracije i nakane
Liturgijski kalendar

Copyright © 2023 Corpus Domini. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom (GPL).